ЗОП-2018-001/20.06.2018 Г.

ЗОП-2018-001/20.06.2018 г. ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и консултации в процеса на изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки“, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Обява - 20.06.2018 г.

Информация към обява - 20.06.2018 г.

Образци към обява - 20.06.2018 г.

Проект на договор - 20.06.2018 г.

Протокол - 02.07.2018 г.

Договор - 11.07.2018 г.

Допълнително споразумение № 1 към договора - 16.07.2018 г.