ЗОП-2018-003/03.09.2018 г.

ЗОП-2018-003/03.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Разработване на Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП, извършване на оценка за енергийни спестявания с цел придобиване на Удостоверение за енергийни спестявания“ по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Разяснение №1 по документацията

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Доклад

Решение

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор