ЗОП-2018-004/28.09.2018 г. Открита процедура с предмет: „Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятията, вкл. МСП, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Решение

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Заявление за участие – образец

ЕЕДОП  

Техническо предложение – образец

Списък на персонала - образец

Ценово предложение – образец

Проект на договор

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2

Протокол № 3

Доклад

Решение

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - "Зелено управление" ООД

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Консорциум "Енергийни консултанти 2018"

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - ДЗЗД "Обединение за обучение на енергийни консултанти"

Договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор