Приключили обществени поръчки Приключили обществени поръчки

ЗОП-2018-001/20.06.2018 Г.

ЗОП-2018-001/20.06.2018 г. ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и консултации в процеса на изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки“, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Обява - 20.06.2018 г.

Информация към обява - 20.06.2018 г.

Образци към обява - 20.06.2018 г.

Проект на договор - 20.06.2018 г.

Протокол - 02.07.2018 г.

Договор - 11.07.2018 г.

Допълнително споразумение № 1 към договора - 16.07.2018 г.

ЗОП-2017-001/11.01.2017 г. Обява за „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2017-001/11.01.2017 г. Обява за „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Обява - 11.01.2017 г.

Документация - 11.01.2017 г.

Информация обява - 11.01.2017 г.

Протокол - 25.01.2017 г.

Договор - 31.01.2017 г.

 

 

ЗОП-2016-001/11.01.2016 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2016-001/11.01.2016 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Публична покана - 11.-01.2016 г. -

Документация за участие - 11.01.2016 г. -

Протокол - 26.01.2016 г. -

Договор - 29.01.2016 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.02.2016- 31.03.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.04.2016- 30.04.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2016- 31.05.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.06.2016- 30.06.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.07.2016- 31.07.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2016- 31.08.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2016- 30.09.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2016- 31.10.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.11.2016- 30.11.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.12.2016- 31.12.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2017- 03.02.2017г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 02.02.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП -2015-002/23.03.2015 г. Открита процедура с предмет: „Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефекти

ЗОП -2015-002/23.03.2015 г. Открита процедура с предмет: „Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия; Дейност 3: Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно-наказващи органи по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Решение - 23.03.2015 г.

Обявление - 23.03.2015 г.

Документация - 23.03.2015 г.

Разяснения № 1 по документацията - 07.04.2015 г. -

Разяснения № 2 по документацията - 09.04.2015 г. -

Разяснения № 3 по документацията - 14.04.2015 г. -

Решение за промяна - 22.04.2015 г. -

Протокол № 1 - 30.04.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 21.05.2015 г. -

Протокол № 2 - 18.05.2015 г. -

Протокол № 3 - 30.06.2015 г. - 

Решение - 01.07.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Договор - 08.07.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г. 

Информация за изпълнението на договор - 18.01.2016 г.

 

 

 

 

ЗОП-2015-001/14.01.2015 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

ЗОП-2015-001/14.01.2015 г. Публична покана „Осигуряване на денонощна физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и намиращото се в нея имущество”

Публична покана - 14.01.2015 г. -

Документация за участие - 14.01.2015 г. -

Протокол - 28.01.2015 г. -

Договор - 30.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.03.2015- 31.03.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - 01.04.2015- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2015- 31.05.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.06.2015- 30.06.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.07.2015- 31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2015- 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2015- 31.10.2015г.  

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.11.2015- 30.11.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.12.2015- 31.12.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.01.2016- 05.02.2016г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 04.02.2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП-2014-004/19.12.2014 г. Открита процедура „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат н

ЗОП-2014-004/19.12.2014 г. Открита процедура „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Решение - 19.12.2014 г. -

Обявление - 19.12.2014 г. -

Документация - 19.12.2014 г. -

Протокол №1 - 26.01.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 26.02.2015 г. -

Протокол №2 - 26.02.2015 г. -

Протокол №3 - 12.03.2015 г. -

Решение - 12.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 31.03.2015 г.  -

Съобщение за отваряне на оферти - 28.07.2015 г. - 

Протокол № 4 - 28.07.2015 г. - 

Протокол № 5 - 31.07.2015 г. - 

Решение - 31.07.2015 г. - 

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода: от  31.03.2015г. до 31.08.2015г.

Договор - 21.08.2015 г. 

Информация за сключен договор - 23.09.2015 г.- 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г.  

Информация по чл.22б, ал.2 т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.  

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка-към 03.12.2015 г.

 

ЗОП-2014-003/19.12.2014 г. Открита процедура „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на опер

ЗОП-2014-003/19.12.2014 г. Открита процедура „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги” по проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Решение - 19.12.2014 г.-

Обявление - 19.12.2014 г.-

Документация - 19.12.2014 г.-

Становище-предварителен контрол АОП - 27.11.2014 г.

Доклад по осъществен предварителен контрол от АОП - 23.12.2014 г.

Решение за промяна - 30.12.2014 г. -

Документация след промяната - 30.12.2014 г. -

Разяснения № 1 по документацията - 19.01.2015 г. -

Разяснения № 2 по документацията - 19.01.2015 г. -

Протокол № 1 - 06.02.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 26.02.2015 г. -

 Протокол № 2 - 26.02.2015 г. -

Протокол № 3 - 09.03.2015 г. -

Решение - 09.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 31.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 09.04.2015 г. -

Обявление за възложена поръчка - 21.04.2015 г. -

Договор - 30.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода:  09.04.2015 - 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода:  1.08.2015 - 30.09.2015г.

Информация за изпълнен договор - 16.10.2015 г.- 

Информация за върната гаранция - към 29.07.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОП-2014-002/17.12.2014 г. Публична покана. Дейности за информация и публичност пo проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

ЗОП-2014-002/17.12.2014 г. Публична покана. „Дейности за информация и публичност пo проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 07.01.2015 г.

Публична покана - 17.12.2014 г. -

Документация за участие - 17.12.2014 г.

Протокол - 14.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 31.03.2015 г. -

Договор - 18.02.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода: 01.04.2015 г. – 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.10.2015г.  

 

 

 

 

ЗОП-2014-001/05.12.2014 г. Открита процедура „Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на специализирани обучения

ЗОП-2014-001/05.12.2014 г. Открита процедура „Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Агенция за устойчиво енергийно развитие за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Решение - 05.12.2014 г. -

Обявление - 05.12.2014 г. -

Документация - 05.12.2014 г. -

Разяснения № 1 - 23.12.2014 г. -

Разяснения № 2 - 29.12.2014 г. -

Разяснения № 3 - 05.01.2015 г. -

Разяснения № 4 - 05.01.2015 г. -

Протокол № 1 - 23.01.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 06.02.2015 г.

Протокол № 2 - 06.02.2015 г. -

Протокол № 3 - 16.02.2015 г. -

Решение - 16.02.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.03.2015г.

Информация за сключен договор - 21.04.2015 г. -

Договор обособена позиция № 1 - 31.03.2015 г. -

Договор обособена позиция № 2 - 31.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - 01.04.2015- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към  31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода 01.08.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г.

Информация за изпълнен договор обособена позиция 2 - 28.09.2015.г. - 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2015г.-30.09.2015г. 

Информация за изпълнен договор обособена позиция 1 - 16.10.2015 г. -  

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 07.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по ОПАК 2007-2013

Публична покана с предмет:

„Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 10.10.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

На 13.10.2014 г. (понеделник) от 10,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет. 2, зала 3  ще започне работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по Закона за обществените поръчки с предмет: „Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на АУЕР.

Протокол - 21.10.2014 г. -

Договор - 04.12.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 01.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т. 14 и т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г. Публичност структура АУЕР - плащане

Информация по чл.22б, ал.2 т. 14 и т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.


На 11.11.2015г. по обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Дейности за инфорчация и публичност по проект "Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" е извършено окончателно плащане в размер на 1078,80 лв. на основание фактура № 1077/04.11.2015г. и е върната гаранцията за изпълнение в размер на 79,88 лв. на "Реклама Консулт" ЕООД.

 

Още статии ...

  1. Дейности за информация и публичност пo проект „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на операти
  2. Разработване и/или надграждане на информационни системи /електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау”
  3. Разработване на наръчник/ръководство/указание по управление на енергийната ефективност в предприятията
  4. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.....
  5. Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания по проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ......
  6. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на ЕЕ, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането .............
  7. „Одит на проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на
  8. Визуализация и публичност на дейностите по проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
  9. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на общ. поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет..."
  10. Избор на изпълнител за извършване на анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към Агенцията за устойчиво енергийно развитие в сферата на възобновяемите източници на енергия и информационното им обезпечаване, проектиране на оптимизиран