Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на общ. поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет..."

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 21.03.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Уведомление до участниците за отваряне на ценови предложения

На 25.03.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 (вход откъм ул. „Сердика” № 11), ет. 2, зала 3, ще започне работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП01.10.2014- 28.02.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.03.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г. 

Информация за изпълнен договор - 30.09.2015 г. -