Визуализация и публичност на дейностите по проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Публична покана с предмет:

„Визуализация и публичност на дейностите по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 19.03.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - 01.10.2014- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2015- 31.08.2015г.