„Одит на проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на

Публична покана с предмет:

„Одит на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 25.06.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

Разяснения по документацията

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - 01.10.2014- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.05.2015- 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2015- 30.11.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 02.12.2015 г.