Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на ЕЕ, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането .............

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми, по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 05.09.2014 г.
 
Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения по документацията

Разяснения № 2 по документацията

Разяснения № 3 по документацията

Разяснения № 4 по документацията

Разяснения № 5 по документацията

Разяснения № 6 по документацията

Разяснения № 7 по документацията

Разяснения № 8 по документацията

Разяснения № 9 по документацията

Разяснения № 10 по документацията

Разяснения № 11 по документацията

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол № 1 - 09.10.2014 г. -

Протокол № 2 - 30.10.2014 г. -

Протокол № 3 - 06.11.2014 г. -

Решение - 06.11.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 01.12.2014г. -

Обявление за възложена поръчка - 15.01.2015 г. -

Договор - 19.12.2014 г. -

 Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - 02.12.2014г.-31.01.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 31.01.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП -  01.02.2015-31.03.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП - 14.04.2015 г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.04.2015-31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015-31.08.2015г. 

Информация за изпълнен договор - 25.09.2015 г. -