Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания по проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на ЕЕ......

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 08.09.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Решение за промяна

Документация за участие след промяната

Разяснения по документацията

Разяснения N:2 по документацията

Разяснения N:3 по документацията

Разяснения N:4 по документацията

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол № 1 - 23.09.2014 г. -

Протокол № 2 - 27.10.2014 г. -

Протокол № 3 - 04.11.2014 г. -

Решение - 04.11.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 01.12.2014г. -

Обявление за възложена поръчка - 15.01.2015 г. -

Договор - 19.12.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода 02.12.2014г.- 31.01.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 31.01.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.02.2015- 30.09.2015г  

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.10.2015- 31.10.2015г 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 07.10.2015  

Информация за изпълнен договор - 02.11.2015 г.