Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.....

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, използващи използването на информационни и рекламни материали, по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 10.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ: С Решение № 7/11.07.2014 г. на Изпълнителния директор на АУЕР срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е променен на 11.09.2014 г., до 17:00 часа.

Решение

Обявление

Документация за участие

Решение за промяна

Документация за участие след промяната

Разяснения по документацията

Разяснения № 2 по документацията

Разяснения № 3 по документацията

Разяснения № 4 по документацията

Разяснение № 5 по документацията

Разяснения № 6 по документацията

Разяснения № 7 по документацията

Разяснения № 8 по документацията

Разяснения № 9 по документацията

 На 12.09.2014 г. от 11,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет.2, зала 3  ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, използващи използването на информационни и рекламни материали, по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, в изпълнение на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, подприоритет 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ по ОП РКБИ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор № BG161PO003-4.3.03-0001-С0001/08.10.2013 г.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол №1 - 21.10.2014 г. -

Протокол №2 - 26.11.2014 г. -

Протокол №3 - 08.12.2014 г. -

Решение - 08.12.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода 02.12.2014г.- 31.01.2015г.

Договор - 28.01.2015 г. -

Обявление за възложена поръчка - 19.02.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – за периода 01.02.2015г.- 27.02.2015г.

 Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 28.02.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.03.2015г.-31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015г.-31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2015г.-30.09.2015г. 

Информация за изпълнен договор - 16.10.2015 г. - 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 07.10.2015г.