Разработване на наръчник/ръководство/указание по управление на енергийната ефективност в предприятията

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Разработване на наръчник/ръководство/указание по управление на енергийната ефективност в предприятията“ по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 28.07.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

На 29.07.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 (вход откъм ул. „Сердика” № 11), ет. 2, зала 3, ще започне работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване на наръчник/ръководство/указание по управление на енергийната ефективност в предприятията“ по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”.
    Действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол № 1  - 04.08.2014 г. -

Протокол № 2   - 04.09.2014 г. -

Протокол № 3 - 08.09.2014 г. -

Решение  - 09.09.2014 г. -

Договор - 29.10.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 01.12.2014г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 01.12.2014г. -

Информация за изпълнението на договор - 27.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП  –01.12.2014г- 31.03.2015.

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 01.12.2014- 31.03.2015г.