Разработване и/или надграждане на информационни системи /електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау”

Агенция за устойчиво енергийно развитие открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Разработване и/или надграждане на информационни системи /електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи:  IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау”, необходими за целите на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Срокът за получаване на офертите за участие в обществената поръчка е до 17:00 ч. на 17.09.2014 г.

Решение

Обявление

Документация за участие

Разяснения № 1 по документацията

Разяснения № 2 по документацията

Разяснения № 3 по документацията

Решение за промяна

Документация за участие след промяната

Разяснения № 4 по документацията

Разяснения № 5 по документацията

Разяснения № 6 по документацията

На 18.09.2014 г. от 11,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет.2, зала 3  ще започне работа Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  предложения за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност. Придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи: IT и друго оборудване, софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау” необходими за целите на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”, в изпълнение на проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, подприоритет 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ по ОП РКБИ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор № BG161PO003-4.3.03-0001-С0001/08.10.2013 г.

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Протокол № 1 - 28.10.2014 г. -

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол № 2 - 18.11.2014 г. -

Протокол № 3 - 24.11.2014 г. -

Решение - 26.11.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 01.12.2014г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - 02.12.2014г.- 31.12.2014г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 28.02.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 01.01.2015г.- 28.02.2015г.

Обявление за възложена поръчка - 27.03.2015 г. -

Договор обособена позиция 1 - 17.02.2015 -

Договор обособена позиция 2 - 17.02.2015 -

Договор обособена позиция 3 - 17.02.2015 -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 01.03.2015г.- 31.03.2015г.

Допълнително споразумение към Договор обособена позиция 2 - 29.04.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.03.2015г.- 31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.08.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г. 

Информация за изпълнен договор обособена позиция 2 - 28.09.2015 г. -

Информация за изпълнен договор обособена позиция 3 - 28.09.2015 г. -  

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 01.09.2015г.-30.09.2015г.  

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г. 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка-към 03.12.2015 г.