Дейности за информация и публичност пo проект „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на операти

Публична покана с предмет:

„Дейности за информация и публичност пo проект „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 09.10.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

На 10.10.2014 г. (петък) от 10,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет. 2, зала 3  ще започне работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по Закона за обществените поръчки с предмет: „Дейности за информация и публичност пo проект „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на АУЕР.

Протокол  - 17.10.2014 г. -

Договор - 04.12.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 01.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода: 01.01.2015 г. – 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 30.09.2015г.