ЗОП-2014-001/05.12.2014 г. Открита процедура „Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на специализирани обучения

ЗОП-2014-001/05.12.2014 г. Открита процедура „Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Агенция за устойчиво енергийно развитие за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Решение - 05.12.2014 г. -

Обявление - 05.12.2014 г. -

Документация - 05.12.2014 г. -

Разяснения № 1 - 23.12.2014 г. -

Разяснения № 2 - 29.12.2014 г. -

Разяснения № 3 - 05.01.2015 г. -

Разяснения № 4 - 05.01.2015 г. -

Протокол № 1 - 23.01.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 06.02.2015 г.

Протокол № 2 - 06.02.2015 г. -

Протокол № 3 - 16.02.2015 г. -

Решение - 16.02.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.03.2015г.

Информация за сключен договор - 21.04.2015 г. -

Договор обособена позиция № 1 - 31.03.2015 г. -

Договор обособена позиция № 2 - 31.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - 01.04.2015- 30.04.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към  31.07.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода 01.08.2015- 31.08.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г.

Информация за изпълнен договор обособена позиция 2 - 28.09.2015.г. - 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – 01.09.2015г.-30.09.2015г. 

Информация за изпълнен договор обособена позиция 1 - 16.10.2015 г. -  

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – 07.10.2015г.