ЗОП-2014-003/19.12.2014 г. Открита процедура „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на опер

ЗОП-2014-003/19.12.2014 г. Открита процедура „Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги” по проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Решение - 19.12.2014 г.-

Обявление - 19.12.2014 г.-

Документация - 19.12.2014 г.-

Становище-предварителен контрол АОП - 27.11.2014 г.

Доклад по осъществен предварителен контрол от АОП - 23.12.2014 г.

Решение за промяна - 30.12.2014 г. -

Документация след промяната - 30.12.2014 г. -

Разяснения № 1 по документацията - 19.01.2015 г. -

Разяснения № 2 по документацията - 19.01.2015 г. -

Протокол № 1 - 06.02.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 26.02.2015 г. -

 Протокол № 2 - 26.02.2015 г. -

Протокол № 3 - 09.03.2015 г. -

Решение - 09.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП - към 31.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 09.04.2015 г. -

Обявление за възложена поръчка - 21.04.2015 г. -

Договор - 30.03.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода:  09.04.2015 - 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода:  1.08.2015 - 30.09.2015г.

Информация за изпълнен договор - 16.10.2015 г.- 

Информация за върната гаранция - към 29.07.2016 г.