ЗОП-2014-002/17.12.2014 г. Публична покана. Дейности за информация и публичност пo проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

ЗОП-2014-002/17.12.2014 г. Публична покана. „Дейности за информация и публичност пo проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 07.01.2015 г.

Публична покана - 17.12.2014 г. -

Документация за участие - 17.12.2014 г.

Протокол - 14.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 31.03.2015 г. -

Договор - 18.02.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – за периода: 01.04.2015 г. – 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.10.2015г.