ЗОП -2015-002/23.03.2015 г. Открита процедура с предмет: „Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефекти

ЗОП -2015-002/23.03.2015 г. Открита процедура с предмет: „Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия; Дейност 3: Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно-наказващи органи по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Решение - 23.03.2015 г.

Обявление - 23.03.2015 г.

Документация - 23.03.2015 г.

Разяснения № 1 по документацията - 07.04.2015 г. -

Разяснения № 2 по документацията - 09.04.2015 г. -

Разяснения № 3 по документацията - 14.04.2015 г. -

Решение за промяна - 22.04.2015 г. -

Протокол № 1 - 30.04.2015 г. -

Съобщение за отваряне на оферти - 21.05.2015 г. -

Протокол № 2 - 18.05.2015 г. -

Протокол № 3 - 30.06.2015 г. - 

Решение - 01.07.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 31.07.2015г.

Договор - 08.07.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 30.09.2015г. 

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г. 

Информация за изпълнението на договор - 18.01.2016 г.