Важно Важно

На вниманието на енергийните предприятия - страни по договорите с потребители на енергийни услуги – данни за остатъчния енергиен микс на България

Съгласно чл. 38б от Закона за енергетиката, Енергийните предприятия - страни по Договорите с потребители на енергийни услуги, предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин, така и относно съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година.

Асоциацията на издаващите органи е публикувала изчисления остатъчен енергиен микс на страните – членки на Асоциацията. Налице са данните и за остатъчния енергиен микс на България. Достъпна е изчерпателна информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година, така и информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници.

В тази връзка АУЕР предоставя на Енергийните предприятия и всички заинтересовани конкретните стойности за остатъчния енергиен микс на страната, който може да служи за база при изпълнение техните законни задължения.

Остатъчен микс:

Пълна информация за европейския остатъчния енергиен микс може да откриете тук:

https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/AIB_2023_Residual_Mix_FINALResults.pdf

На вниманието на енергийните предприятия - страни по договорите с потребители на енергийни услуги – данни за остатъчния енергиен микс на България

Съгласно чл. 38б от Закона за енергетиката, Енергийните предприятия - страни по Договорите с потребители на енергийни услуги, предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин, така и относно съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година.

Асоциацията на издаващите органи е публикувала изчисления остатъчен енергиен микс на страните – членки на Асоциацията. Налице са данните и за остатъчния енергиен микс на България. Достъпна е изчерпателна информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година, така и информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници.

В тази връзка АУЕР предоставя на Енергийните предприятия и всички заинтересовани конкретните стойности за остатъчния енергиен микс на страната, който може да служи за база при изпълнение техните законни задължения.

Остатъчен микс:

Национален код

ВЕ

общо

ВЕ

неопределена

ВЕ

биомаса

ВЕ

слънчева

ВЕ

геотермална

ВЕ

вятърна

ВЕ

хидро

Ядрена

Изкопаеми

общо

Изкопаеми

неопределени

Изкопаеми

въглища

Изкопаеми

лигнитни въглища

Изкопаеми

нефт

Изкопаеми

газ

Без гаранции за произход

CO2

(gCO2/kWh)

Радиоактивен отпадък

(mg/kWh)

BG

10,91 %

0,00 %

4,29 %

4,62 %

0,00 %

1,18 %

0,83 %

45,04 %

44,04 %

0,62 %

33,84 %

0,02 %

0,74 %

8,83 %

97,25 %

418,70

1,84

Пълна информация за европейския остатъчния енергиен микс може да откриете тук:

https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/AIB_2023_Residual_Mix_FINALResults.pdf

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2024 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-171/25.03.2024 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2024 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2024 г., 15.03.2024 г.

Проектът на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) е публикуван на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Списъци.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на ЗЕЕ и Наредбите към него и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2024 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Съгласно разпоредбите чл. 11, ал. 6, т. 6 от ЗЕЕ, проектът на поименен списък е изпратен в Министерство на енергетиката за утвърждаване.

Благодарим задължените лица, които бяха коректни и спазиха, както сроковете, така и изискванията на Закона за енергийна ефективност.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ПЛОЩ ДО 50 ДКА, ВЪРХУ КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ.

Със Заповед № Е-16-38 от 08.03.2024 г. Министърът на енергетиката е упълномощил Изпълнителния директор на АУЕР да подписва становища, посочени в чл. 246 от Закона за опазване на земеделските земи, за промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка.

Образец на заявлението, което е необходимо да попълните, може да намерите ТУК.

Заявленията могат да се подават по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или на място в деловодството на АУЕР. Заявленията могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или саморъчно положен подпис.

Заявлението се подава от заявителя или от упълномощено от него лице.

При констатирана липса на информация или документ по постъпилото заявление, както и при констатирано несъответствие, се изпраща писмо до заявителя. Ако заявителят не подаде исканата с писмото информация, становище не се издава.

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2024 г.

 

Проектът на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ е публикуван на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Списъци.
Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.
Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2024 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.
Корекции по списъка са възможни само след официално внесени в АУЕР коригирани декларации за продадени количества горива и енергия през предходната година в срок до 08.03.2024 г.

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

Във връзка с широкото използване на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“ за доказване на изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания през предходните отчетни години – 2021 г. и 2022 г., за доказване на изпълнението на индивидуалните Ви цели през 2023 г. молим да имате предвид следното:

  • Мярката е с полезен живот 1 год.
  • Реализираните енергийни спестявания, доказани през 2021 г. и през 2022 г. чрез използване на краткосрочни мерки, не съществуват през 2023 г.
  • Поради кумулативния характер на задължението Ви към 1 март 2024 г. е необходимо да докажете реализирането на нови енергийни спестявания в размер на:

(индивидуалната Ви цел през 2021 г.) + (индивидуалната Ви цел през 2022 г.)  + (индивидуалната Ви цел през 2023 г.)  

 

Пример за изчисление на размера на енергийните спестявания, който следва да бъде отчетен към 1 март 2024 г.:

Ако индивидуалната цел на дадено лице през 2021 г. е била 5 MWh и нейното изпълнение е постигнато чрез прилагането на краткосрочна мярка (например „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“), през 2022 г.  задължението е било 6 MWh и отново е изпълнявано с краткосрочна мярка, а през 2023 г. задължението е 4 MWh, то към 1 март 2024 г. следва да бъдат доказани енергийни спестявания от НОВИ мерки (изпълнени през 2023 г.) в размер на:

5 + 6 + 4 = 15 MWh

Постигнати енергийни спестявания по тази мярка, постигнати през 2021 г. и през 2022 г. НЕ МОГАТ да бъдат отчитани за изпълнение на индивидуалната цел на задълженото лице през 2023 г. Пълният размер на кумулативните спестявания (в примера равни на 15 MWh) следва да бъде доказан чрез изпълнение на мерки САМО през отчетната 2023 г.

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания: Размер на енергийните спестявания, необходим за доказване на индивидуална цел от изпълнение на КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ за енергийни спестявания (полезен живот 1 год.)

Pic1.png

Русенският университет организира курс за обучение на КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Лекциите ще се провеждат on-line, а практическите занятия – курсов проект, примери от практиката и допълнителни консултации присъствено в Русенския университет. Русенският университет ще обяви началото на курса след сформиране на учебна група.

Кандидатстването става по документи, които могат да се изпратят по електронен път (препоръчително във формат pdf, jpeg, png с размер до 2.5 МВ) на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в канцеларията на Аграрно-индустриален факултет (през работно време) – ректорат, етаж II кабинет 315.1.

Цената на курса се определя с решение на Методическия съвет и ще бъде оповестена допълнително. В нея се включва обучение, учебни материали, до 2 явявания на изпит и издаване на удостоверение за квалификация след успешно издържан изпит.

Таксата за курса се заплаща след одобряване на кандидата от страна на Русенски университет. Записването става по реда на сключване на договор и платена такса.

За допълнителна информация: д-р Пенчо Златев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..