На вниманието на енергийни консултанти по чл. 60 от ЗЕЕ и на представители на предприятия

Семинарни обучения на енергийни консултанти по чл. 60 от ЗЕЕ и на представители на предприятия

„Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП“

по проект

„Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

В рамките на семинарните обученията, участниците ще получат ценна информация относно европейския принцип „Енергийна ефективност на първо място“, който е във фокуса на политиките за европейски Енергиен съюз с неговите три стълба – сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения – енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, декарбонизация; научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Световен факт е, че енергийната ефективност увеличава потенциала за икономически растеж, подобрява конкурентоспособността на дружествата, допринася за по-слаба зависимост от вноса на енергия и енергийни ресурси и намалява вредните емисии в атмосферата.

Семинарните обучения имат целта да допринасят за по-правилно разбиране на обследването на промишлени системи/предприятия, за да може в този процес да се разбират и прилагат по-правилно и по-ефективно законодателството, инженерните знания, научните изследвания и технологиите, в защита на обществения интерес, здравето и безопасността на хората, и съхранението на околната среда. Крайната цел е насърчаването на всички крайни клиенти на висококачествени енергийни обследвания.

Съответните обучения не са предназначени за лица с начални познания по обследване на промишлени системи и методическите указания към обученията не се стремят да отговарят на претенции на потребители с такива очаквания.

В практическите семинарни обучения ще бъдат представени интелектуални опорни точки за инженерна експертиза на правоспособни и практикуващи консултанти , на които държавата е предоставила права за извършване на обследване на промишлени системи при условията и по реда на Закона за енергийна ефективност. Указанията са предназначени да подпомагат практическото изпълнение и рационализиране на обследванията за енергийна ефективност в различни сектори на индустрията. Информацията, обхваната от обученията и указанията, може да подпомогне и някои дейности, които попадат под контрола на управлението на енергията, енергийните разходи и енергийните спестявания с промишлените предприятия по отношение по-ефективното изпълнение на задачите.

Методиката на обученията е базирана на реален практически опит и съвременна изследователска дейност в областта на енергопреобразуващите системи и технологии, и енергийната ефективност в индустриалните обекти и съоръжения. Насоките на лекторите и методическите указания се открояват с това, че предоставят структуриран набор от насоки и съвети за практикуващи консултанти.

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане.

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, предвидени са кафе-паузи, обеди, вечеря и нощувка. По проект се поемат пътните разноски на участниците, пристигащи извън града на провеждане на обучението. С успешното приключване на обучението, всеки участник ще получи сертификат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Всяко едно обучение е двудневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

За регистрация: https://energy-training.eu/