На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2020 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и Наредбата по чл. 18, ал. 1 от него.
При определянето на индивидуалните годишни цели на задължените лица е взета предвид изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативните мерки през 2020 г.
- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Процедура BGI6RFOP002 - 3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"
- Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. - програмна област „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“


Индивидуалните цели на задължените лица за периода 2017-2019 г. се съдържат в утвърдените от Министерски съвет списъци, които могат да бъдат намерени в рубрика „Списъци“.


Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 01 март 2020 г. по реда на чл. 63, ал. 5 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.


Информация за изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия и кумулативната цел на лицата с неизпълнение през предходните години ще бъде приложение на Годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност и ще бъде публикувана след неговото изготвяне и внасяне в Министерство на енергетиката. Припомняме, че процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ.