НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНИЯ

Напомняме на фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност – лицата вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за задължението им съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от ЗЕЕ да подадат в АУЕР в срок до 31 януари 2022 г. списък на извършените от тях дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2, чл. 57, ал. 1 от ЗЕЕ през 2021 година.

Информацията може да се представи чрез портала за електронни услуги, който се намира на:

https://portal.seea.government.bg/bg/Services/GetApplicationTypesByModuleId?moduleId=2

или на хартиен и електронен носител в деловодството на АУЕР.

На електронния носител документът трябва да бъде записан във формат в Excel, като не се променя образеца, за автоматично изтегляне на данните от него.

Подаването на списъка не се извършва чрез електронната поща!

Образец на списъка и указания за попълването му се намират на следния линк:

https://www.seea.government.bg/documents/list.xls

В случай, че през 2021 г. не са извършвани гореописаните дейности, следва да се представи уведомително писмо в АУЕР, като се спази крайния срок.