Подаване на информационна форма за изпълнение на индивидуални цели на търговците с енергия през 2021 г.

Напомняме на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ, че съгласно чл. 63 от ЗЕЕ следва да подадат информационна форма за изпълнението на индивидуалната цел за енергийни спестявания през 2021 г. в срок до 1 март 2022 г. Подаването на информационната форма е задължително, дори в случай на нулево изпълнение на задълженията. Неподаването на информация в законовия срок подлежи на санкция. Образецът на информационната форма може да бъде намерен на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Документи/Форми за отчет. За подаване на информационната форма можете да използвате и портала за електронни услуги на АУЕР на адрес: https://portal.seea.government.bg/.