До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (лицата вписани в публичните регистри по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност)

Уважаеми одитори,

Препоръчваме, считано от 18.11.2022 г., да не издавате и внасяте в Агенция за устойчиво енергийно развитие документи от обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, защото е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (НАРЕДБАТА), поради което Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради не отговаря на изискванията на новите норми, включително класификацията на енергопотреблението на сградите.

Ще бъдем принудени да ви върнем документите за привеждане в съответствие с изискванията на НАРЕДБАТА.

Очаквайте в близките дни публикуването за обществено обсъждане на  приведената в съответствие Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.