На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

Във връзка с широкото използване на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“ за доказване на изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната отчетна година – 2021 г., за доказване на изпълнението на индивидуалните Ви цели през 2022 г. молим да имате предвид следното:

1. Мярката е с полезен живот 1 год.
   2. Реализираните енергийни спестявания, доказани през 2021 г. чрез използване на краткосрочни мерки, не съществуват през 2022 г.
   3. Поради кумулативния характер на задължението Ви към 1 март 2023 г. е необходимо да докажете реализирането на нови енергийни спестявания в размер на:
(индивидуалната Ви цел през 2021 г.) + (индивидуалната Ви цел през 2022 г.)

Пример за изчисление на размера на енергийните спестявания, който следва да бъде отчетен към 1 март 2023 г.:

Ако индивидуалната Ви цел през 2021 г. е била 5 MWh и нейното изпълнение е постигнато чрез прилагането на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“, а през 2022 г. задължението Ви е 4 MWh, то към 1 март 2023 г. трябва да докажете енергийни спестявания от НОВИ мерки (изпълнени през 2022 г.) в размер на:

5 + 4 = 9 MWh

Постигнати енергийни спестявания по тази мярка, постигнати през 2021 г. НЕ МОГАТ да бъдат отчитани за изпълнение на целта Ви през 2022 г. Пълният размер на кумулативните спестявания (в примера равни на 9 MWh) следва да бъде доказан чрез изпълнение на мерки САМО през отчетната 2022 г.

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания:

Размер на енергийните спестявания, необходим за доказване на индивидуална цел от изпълнение на КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ за енергийни спестявания (полезен живот 1 год.)

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания в случай, че задълженото лице не изпълнява текущо годишната си цел за енергийни спестявания:

  

ЗЛ – задължено лице