ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ С ПЛОЩ ДО 50 ДКА, ВЪРХУ КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ, ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ.

Със Заповед № Е-16-38 от 08.03.2024 г. Министърът на енергетиката е упълномощил Изпълнителния директор на АУЕР да подписва становища, посочени в чл. 246 от Закона за опазване на земеделските земи, за промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка.

Образец на заявлението, което е необходимо да попълните, може да намерите ТУК.

Заявленията могат да се подават по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или на място в деловодството на АУЕР. Заявленията могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или саморъчно положен подпис.

Заявлението се подава от заявителя или от упълномощено от него лице.

При констатирана липса на информация или документ по постъпилото заявление, както и при констатирано несъответствие, се изпраща писмо до заявителя. Ако заявителят не подаде исканата с писмото информация, становище не се издава.