Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2024 г., 15.03.2024 г.

Проектът на поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) е публикуван на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Списъци.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на ЗЕЕ и Наредбите към него и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2024 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Съгласно разпоредбите чл. 11, ал. 6, т. 6 от ЗЕЕ, проектът на поименен списък е изпратен в Министерство на енергетиката за утвърждаване.

Благодарим задължените лица, които бяха коректни и спазиха, както сроковете, така и изискванията на Закона за енергийна ефективност.