На вниманието на енергийните предприятия - страни по договорите с потребители на енергийни услуги – данни за остатъчния енергиен микс на България

Съгласно чл. 38б от Закона за енергетиката, Енергийните предприятия - страни по Договорите с потребители на енергийни услуги, предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин, така и относно съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година.

Асоциацията на издаващите органи е публикувала изчисления остатъчен енергиен микс на страните – членки на Асоциацията. Налице са данните и за остатъчния енергиен микс на България. Достъпна е изчерпателна информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година, така и информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници.

В тази връзка АУЕР предоставя на Енергийните предприятия и всички заинтересовани конкретните стойности за остатъчния енергиен микс на страната, който може да служи за база при изпълнение техните законни задължения.

Остатъчен микс:

Национален код

ВЕ

общо

ВЕ

неопределена

ВЕ

биомаса

ВЕ

слънчева

ВЕ

геотермална

ВЕ

вятърна

ВЕ

хидро

Ядрена

Изкопаеми

общо

Изкопаеми

неопределени

Изкопаеми

въглища

Изкопаеми

лигнитни въглища

Изкопаеми

нефт

Изкопаеми

газ

Без гаранции за произход

CO2

(gCO2/kWh)

Радиоактивен отпадък

(mg/kWh)

BG

10,91 %

0,00 %

4,29 %

4,62 %

0,00 %

1,18 %

0,83 %

45,04 %

44,04 %

0,62 %

33,84 %

0,02 %

0,74 %

8,83 %

97,25 %

418,70

1,84

Пълна информация за европейския остатъчния енергиен микс може да откриете тук:

https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/AIB_2023_Residual_Mix_FINALResults.pdf