На вниманието на енергийните предприятия - страни по договорите с потребители на енергийни услуги – данни за остатъчния енергиен микс на България

Съгласно чл. 38б от Закона за енергетиката, Енергийните предприятия - страни по Договорите с потребители на енергийни услуги, предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин, така и относно съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година.

Асоциацията на издаващите органи е публикувала изчисления остатъчен енергиен микс на страните – членки на Асоциацията. Налице са данните и за остатъчния енергиен микс на България. Достъпна е изчерпателна информация както за дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година, така и информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници.

В тази връзка АУЕР предоставя на Енергийните предприятия и всички заинтересовани конкретните стойности за остатъчния енергиен микс на страната, който може да служи за база при изпълнение техните законни задължения.

Остатъчен микс:

Пълна информация за европейския остатъчния енергиен микс може да откриете тук:

https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/AIB_2023_Residual_Mix_FINALResults.pdf