Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРЕДПРИЯТИЯ/ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ/СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-05/08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, собственикът на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление представя в АУЕР с придружително писмо следните документи:
1.    Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност:
на хартиен носител (заверено копие) и на електронен носител.
Приложение 2 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за предприятие/промишлена система
Приложение 3 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за система за външно изкуствено осветление
2.    Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 18, ал. 1 от Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.
3.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ:
на хартиен носител (оригинал).
Приложение 5 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.

Изброените документи се представят в 14-дневен срок от датата на подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването.