На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

От 25.03.2014 година е в сила Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежа­щи на вписване в регистрите на ли­цата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефек­тивност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за при­добиване на квалификация и необходи­мите технически средства за извърш­ване на дейностите по обследване и сертифициране.