НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КУПУВАЧИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, ИНФОРМИРАМЕ ВИ ЗА СЛЕДНОТО :


I.    След внасянето на изменение в разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г.), издаването и прехвърлянето на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници не е обвързано с плащането на преференциална цена за изкупуване на този вид енергия.
II.    Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2  и чл. 11 от Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергия от възобновяеми източници, в качеството Ви на страни по сделки за покупко-продажба на енергия от възобновяеми източници, сте задължени да предприемете съответните действия по прехвърляне на издадените гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници. Тези действия следва да бъдат предприети в срок до два календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена.
III.    В изпълнение на разпоредбата на чл. 11 от Наредба № РД-16-1117/ 14.10.2011 г. заявлението за прехвърляне се подава от страна по сделката за покупко-продажба на енергията, за производството на която е издадена гаранцията. За целта следва да бъдат подадени заявления за прехвърляне на гаранции за произход, придружени с необходимите документи.
IV.    При неизпълнение на задължението си подлежите на санкции съгласно чл. 64, ал. 1 (глоба от 300 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.) от Закона за енергията от възобновяеми източници.