НА ВНИМАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ТЪРГОВЦИ С ЕНЕРГИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Законът за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ общата кумулативна цел по ал. 1 се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица:
     1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
     2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
     3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;
     4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;
     5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

    В тази връзка, както и във връзка с изпълнението на задълженията по чл. 68 от ЗЕЕ, е необходимо да ни изпратите информация за годишните си продажби на енергия към крайните клиенти. Количествата енергия/горива, продадени на крайните Ви клиенти през предходната 2015 година се отчитат с декларация по образец.
     В допълнение на това, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ задължените лица извършват управление на енергийната ефективност, вкл. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и горива; ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
     За изпълнение на задълженията по ЗЕЕ можете да използвате съществуващите към момента отчетни форми, както и образеца на декларация за продадените количества енергия/горива на крайните потребители, които са публикувани на Интернет страницата на АУЕР на адрес https://seea.government.bg в рубрика Документи/Форми за отчет.
     Срокът за предоставяне на изискваната по ЗЕЕ информация в АУЕР е 01 март 2016 г.
Моля, да имате предвид, че за неизпълнение на задължението за представяне на отчетите по чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ в нормативно определения срок, на виновните лица се налага глоба от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.