НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ !

Указание относно въвеждане на отопляем обем в софтуерния продукт EAB Software 1.0

Поради зачестили грешки в изготвянето на докладите за резултатите от обследването за енергийна ефективност на сгради, следва да се има предвид следното:
1. В доклада трябва да бъде посочена информация за брутния и нетния отопляем обем на сградата.
2. При въвеждането  на отопляем обем в софтуерния екран с обобщените характеристики на сградните ограждащи елементи се въвежда нетен отопляем обем.