На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Уважаеми производители,

във връзка с направените промени на Закона за енергетиката, всички производители с инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW на които енергията ще се изкупува по договори за компенсиране с премии, следва от първи август 2018г. да заявят в АУЕР със заявление издаване и прехвърляне на гаранциите. Прехвърлянето на гаранциите трябва да бъде направено по партида на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), което е условие за получаването на премия за компенсация. Прехвърлянето на гаранциите за произход на енергия произведена от ВИ на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е до достигане на нетното специфично производство. Гаранциите за произход след нетното специфично производство, производител няма задължение да прехвърля на Фонд „СЕС“. Тези гаранции могат да бъдат прехвърлени съгласно заявеното от производителя желание.

Поради необходимостта информацията да постъпи във Фонд „СЕС“ до 20-то число на месеца в който е подадено заявлението и необходимостта от технологично време за обработка на заявлението, е необходимо то да постъпи най – късно до 17-то число в АУЕР.

Производители подаващи заявление по електронен път с електронен подпис ще могат да избират от менюто гаранциите да бъдат прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Производители подаващи заявление на хартия носител следва в точка 13 от заявлението да посочат прехвърлянето да бъде направено на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ на основание параграф 68, ал.6 от ЗИДЗЕ.

При необходимост от допълнителна информация по процеса за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ можете да получите на телефон: 02/915 40 13