Важно Важно

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ относно доказване на енергийни спестявания за 2021 г.:

Във връзка с наближаващия краен срок за подаване на годишна информация за изпълнението на определените Ви индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната 2021 г. – 1 март 2022 г., напомняме Ви, че енергийни спестявания от мерки за повишаване на енергийната ефективност, приложени до 31.12.2020 г., НЕ МОГАТ да бъдат използвани за доказване на индивидуалната Ви годишна цел за енергийни спестявания за 2021 г.

Публикувана форма за годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия

 

Уважаеми потребители,

 

Публикувана е нова форма за предоставяне на годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ

Формата е публикувана в рубрика Форми за отчет тук

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНИЯ

Напомняме на фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност – лицата вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за задължението им съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от ЗЕЕ да подадат в АУЕР в срок до 31 януари 2022 г. списък на извършените от тях дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2, чл. 57, ал. 1 от ЗЕЕ през 2021 година.

Информацията може да се представи чрез портала за електронни услуги, който се намира на:

https://portal.seea.government.bg/bg/Services/GetApplicationTypesByModuleId?moduleId=2

или на хартиен и електронен носител в деловодството на АУЕР.

На електронния носител документът трябва да бъде записан във формат в Excel, като не се променя образеца, за автоматично изтегляне на данните от него.

Подаването на списъка не се извършва чрез електронната поща!

Образец на списъка и указания за попълването му се намират на следния линк:

https://www.seea.government.bg/documents/list.xls

В случай, че през 2021 г. не са извършвани гореописаните дейности, следва да се представи уведомително писмо в АУЕР, като се спази крайния срок.

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗИД на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г. – търговци с горива и енергия

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗИД на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г. – търговци с горива и енергия: Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2021 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г.
Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.
Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2021 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗИД на ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.
Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.

ВАЖНО! На вниманието на потребителите използващи електронни административни услуги,чрез портала на АУЕР!

ВАЖНО!
Уважаеми потребители,

    Уведомяваме Ви, че за периода от 17.00 ч. 10.07.2020 г (Петък) до 08.00 ч. 13.07.2020 г. (Понеделник) – порталът за електронни услуги на АУЕР няма да бъде достъпен.
    Информираме Ви, че на 13.07.2020 г. (Понеделник), при използването на административните услуги чрез портала за електронни услуги са възможни смущения.
    Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Промяна в насоките за кандидатстване по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Министерството на енергетиката, в качеството си на Програмен оператор по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., удължава сроковете по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, както следва:
1. Доклади от обследване за енергийна ефективност се подават в АУЕР не по-късно от 17:00 часа на 07 февруари 2020 г.
2. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 20 март 2020 г.
ВАЖНО! Всички кандидати, подали доклади от обследване за енергийна ефективност в АУЕР до датата 23 януари 2020 г., могат да ревизират подадените от тях документи в удължения срок.

На вниманието на вписаните лица в регистрите по ЗЕЕ относно пререгистрация

На вниманието на вписаните лица в регистрите по ЗЕЕ относно пререгистрацията

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г. не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на валидност на удостоверението за вписване в регистрите по чл. 44, ал. 1/чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ лицето може да подаде искане (по образец от 14.11.2018 г.) за подновяването му. В случай, че вписаното лице не спази този срок, ще бъде отказана пререгистрация.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2019 г.

С Протокол № 43 от 23 октомври 2019 г. на Министерски съвет беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2019 г.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2019 г.

 

На вниманието на производителите на енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30 kW включително.

Уважаеми производители,

във връзка с  промени в Закона за енергетиката, (§ 37 от преходните и заключителни разпоредби ДВ, бр.41 от 21 май 2019г,).  Ви уведомяваме , че не е необходимо да  подавате  тримесечна справка (прилoжение 1, Наредба №РД-16-558 от 8.05.2012г. ) за количеството произведена енергия  от ВИ.

Информацията ще се подава на годишни периоди – до 31януари на следващата календарна година.