Важно Важно

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Уважаеми производители,

във връзка с направените промени на Закона за енергетиката, всички производители с инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW на които енергията ще се изкупува по договори за компенсиране с премии, следва от първи август 2018г. да заявят в АУЕР със заявление издаване и прехвърляне на гаранциите. Прехвърлянето на гаранциите трябва да бъде направено по партида на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), което е условие за получаването на премия за компенсация. Прехвърлянето на гаранциите за произход на енергия произведена от ВИ на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е до достигане на нетното специфично производство. Гаранциите за произход след нетното специфично производство, производител няма задължение да прехвърля на Фонд „СЕС“. Тези гаранции могат да бъдат прехвърлени съгласно заявеното от производителя желание.

Поради необходимостта информацията да постъпи във Фонд „СЕС“ до 20-то число на месеца в който е подадено заявлението и необходимостта от технологично време за обработка на заявлението, е необходимо то да постъпи най – късно до 17-то число в АУЕР.

Производители подаващи заявление по електронен път с електронен подпис ще могат да избират от менюто гаранциите да бъдат прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Производители подаващи заявление на хартия носител следва в точка 13 от заявлението да посочат прехвърлянето да бъде направено на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ на основание параграф 68, ал.6 от ЗИДЗЕ.

При необходимост от допълнителна информация по процеса за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ можете да получите на телефон: 02/915 40 13

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.


С Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

С решение на Министерски съвет № 796 от 20.12.2017 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г. Списъкът е приложение на Националния план за действие по енергийна ефективност (актуализация 2017 г.), утвърден със същото решение.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

 

Необходими документи за освобождаване от задължително обследване за енергийна ефективност при прилагане на система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от ЗЕЕ

Необходими документи за освобождаване от задължително обследване за енергийна ефективност при прилагане на система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от ЗЕЕ


Минималните изисквания за освобождаване от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност, на които трябва да отговаря прилаганата система за управление на енергията или на околната среда, съгласно чл. 57, ал. 7 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), са дефинирани в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
За освобождаване на конкретно дружество от изискването за задължително обследване за енергийна ефективност в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е необходимо с писмо от представляващото го лице да бъдат представени следните  документи:

1.    Декларация за прилагане в дружеството на система за управление на енергията или на околната среда, която отговаря на минималните изисквания за енергийни обследвания, определени в чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, като не са представени.
   2.    Валиден сертификат за системата за управление на енергията (СУЕ) или на околната среда (СУОС);
   3.    Заверено копие/извадка на системата, което да показва, че тя отговаря на минималните изисквания по чл. 6, ал. 1, т. 1 – т. 4 от Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

ВАЖНО!
Задълженията:
•    по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на декларация и
•    по чл. 63 от ЗЕЕ за ежегодно подаване на отчет
остават в сила в съответните срокове, независимо от освобождаването за задължително обследване за енергийна ефективност.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ !

Указание относно въвеждане на отопляем обем в софтуерния продукт EAB Software 1.0

Поради зачестили грешки в изготвянето на докладите за резултатите от обследването за енергийна ефективност на сгради, следва да се има предвид следното:
1. В доклада трябва да бъде посочена информация за брутния и нетния отопляем обем на сградата.
2. При въвеждането  на отопляем обем в софтуерния екран с обобщените характеристики на сградните ограждащи елементи се въвежда нетен отопляем обем.

На вниманието на всички, които промоцират, разработват и прилагат проекти по ЕЕ и ВИЕ

Информация за инициативата на Европейската Комисия, провеждана ежегодно под мотото „Награди на Европейския Съюз за устойчива енергия“ (EUSEW). Наградите са предназначени да подчертаят успеха на завършени проекти от всички сектори и държави в ЕС. Широка гама от участници могат да кандидатстват за наградата EUSEW. За награда могат да кандидатстват всички , които промоцират, разработват и прилагат проекти по енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Ако дейността Ви подкрепя една икономика изградена на базата на чиста, сигурна, ефективна енергия, това събитие е за вас.  Общите правила и подробни разяснения на процедурите на наградите можете да намерите на  https://www.eusew.eu/apply-award.

Подробна информация за наградите може да получите от ТУК