Важно Важно

Информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив - 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново - 10 юли 2019 г.
гр. Бургас - 11 юли 2019 г.
гр. Варна - 12 юли 2019 г.
гр. София - 16 юли 2019 г.
гр. Враца - 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация -https://esco-campaings.eu

На вниманието на енергийни консултанти по чл. 60 от ЗЕЕ и на представители на предприятия

Семинарни обучения на енергийни консултанти по чл. 60 от ЗЕЕ и на представители на предприятия

„Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП“

по проект

„Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

В рамките на семинарните обученията, участниците ще получат ценна информация относно европейския принцип „Енергийна ефективност на първо място“, който е във фокуса на политиките за европейски Енергиен съюз с неговите три стълба – сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения – енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, декарбонизация; научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.

Световен факт е, че енергийната ефективност увеличава потенциала за икономически растеж, подобрява конкурентоспособността на дружествата, допринася за по-слаба зависимост от вноса на енергия и енергийни ресурси и намалява вредните емисии в атмосферата.

Семинарните обучения имат целта да допринасят за по-правилно разбиране на обследването на промишлени системи/предприятия, за да може в този процес да се разбират и прилагат по-правилно и по-ефективно законодателството, инженерните знания, научните изследвания и технологиите, в защита на обществения интерес, здравето и безопасността на хората, и съхранението на околната среда. Крайната цел е насърчаването на всички крайни клиенти на висококачествени енергийни обследвания.

Съответните обучения не са предназначени за лица с начални познания по обследване на промишлени системи и методическите указания към обученията не се стремят да отговарят на претенции на потребители с такива очаквания.

В практическите семинарни обучения ще бъдат представени интелектуални опорни точки за инженерна експертиза на правоспособни и практикуващи консултанти , на които държавата е предоставила права за извършване на обследване на промишлени системи при условията и по реда на Закона за енергийна ефективност. Указанията са предназначени да подпомагат практическото изпълнение и рационализиране на обследванията за енергийна ефективност в различни сектори на индустрията. Информацията, обхваната от обученията и указанията, може да подпомогне и някои дейности, които попадат под контрола на управлението на енергията, енергийните разходи и енергийните спестявания с промишлените предприятия по отношение по-ефективното изпълнение на задачите.

Методиката на обученията е базирана на реален практически опит и съвременна изследователска дейност в областта на енергопреобразуващите системи и технологии, и енергийната ефективност в индустриалните обекти и съоръжения. Насоките на лекторите и методическите указания се открояват с това, че предоставят структуриран набор от насоки и съвети за практикуващи консултанти.

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане.

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, предвидени са кафе-паузи, обеди, вечеря и нощувка. По проект се поемат пътните разноски на участниците, пристигащи извън града на провеждане на обучението. С успешното приключване на обучението, всеки участник ще получи сертификат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Всяко едно обучение е двудневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

За регистрация: https://energy-training.eu/

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2019 г., 15.03.2019 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и Наредбата по чл. 18, ал. 1 от него.

При определянето на индивидуалните годишни цели на задължените лица е взета предвид изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативната мярка през 2019 г. - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Задължените лица следва да имат предвид, че неизпълнението на целите им през предходната 2017 г. и 2018 г., утвърдени от Министерски съвет, се добавят кумулативно към целта им през 2019 г. и спестяванията, които се очакват от тези задължени лица през текущата година надвишават определената годишна цел в настоящия списък. Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 01 март 2019 г. по реда на чл. 63, ал. 5 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ. Актуализирана информация за степента на изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия и кумулативната цел на лицата с неизпълнение през предходните години ще бъде приложение на Годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ и актуална информация за изпълнението на индивидуалните кумулативни задължения ще бъде поддържана на Интернет страницата на АУЕР.

ДО КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ЧЛ. 44 АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КЛЮЧ

за ползване на новия софтуер за изчисляване на енергийните характеристики на сгради, разработен по проект „BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Редът за получаване на ключ е следният:

От интернет страницата на АУЕР избирате Меню „Електронни услуги“,
след което избирате „За подаване по електронен път на искания за вписване, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата, заличаване и издаване на дубликат на удостоверение - регистри по чл. 44, ал.1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. За предоставяне на информация от вписаните в регистрите лица за извършените от тях дейности през предходната година натиснете ТУК .

В Главното меню на отворения екран намирате „Софтуер за ЕХ на сграда“.

Инсталирате продукта на компютъра, системата генерира код.

Изпращате трите си имена, получения код и номера на Удостоверението за професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на следния електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С обратен имейл ще получите ключ за активация на продукта..

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Уважаеми производители,

във връзка с направените промени на Закона за енергетиката, всички производители с инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW на които енергията ще се изкупува по договори за компенсиране с премии, следва от първи август 2018г. да заявят в АУЕР със заявление издаване и прехвърляне на гаранциите. Прехвърлянето на гаранциите трябва да бъде направено по партида на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), което е условие за получаването на премия за компенсация. Прехвърлянето на гаранциите за произход на енергия произведена от ВИ на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е до достигане на нетното специфично производство. Гаранциите за произход след нетното специфично производство, производител няма задължение да прехвърля на Фонд „СЕС“. Тези гаранции могат да бъдат прехвърлени съгласно заявеното от производителя желание.

Поради необходимостта информацията да постъпи във Фонд „СЕС“ до 20-то число на месеца в който е подадено заявлението и необходимостта от технологично време за обработка на заявлението, е необходимо то да постъпи най – късно до 17-то число в АУЕР.

Производители подаващи заявление по електронен път с електронен подпис ще могат да избират от менюто гаранциите да бъдат прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Производители подаващи заявление на хартия носител следва в точка 13 от заявлението да посочат прехвърлянето да бъде направено на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ на основание параграф 68, ал.6 от ЗИДЗЕ.

При необходимост от допълнителна информация по процеса за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ можете да получите на телефон: 02/915 40 13

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.


С Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.