Декларация за достъпност

 

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Агенция за устойчиво енергийно развитие

се ангажира да осигури достъп до уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: официалната интернет страница на Агенция за устойчиво енергийно равитие на адрес: www.seea.government.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:  EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I.        Статус на съответствие:

частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията, посочени по-долу

II.                 Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието: Липса на алтернативен текст към изображение

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

24.04.2023 г

Метод, използван за изготвяне на декларацията: оценка, извършена от трета страна

Обратна информация и данни за контакт

 

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

1000 София

ул. „Екзарх Йосиф“ 37 / ул. „Сердика“ 11

Тел. (02) 915 4010

Факс: (02) 981 5802

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://www.seea.government.bg/bg/obratna-vrazka-bg

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Мариана Симеонова – главен експерт „Информационно обслужване“

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.(02) 9154015

Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно Вътрешните правила за организация на дейността на дирекция „Обща администрация“ сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на официалната интернет страница на Агенция за устойчиво енергийно равитие (АУЕР), се подават в деловодството на АУЕР всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: ПК 1000, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 37 / ул. „Сердика“ 11 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път на адрес на АУЕР This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; чрез системата за сигурно електронно връчване.

Сигналите се разглеждат в срок до един месец от постъпването, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Предоставянето на отговори по сигнали се извършва от служител от дирекция "Обща администрация“ чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя – лично на местата, определени за административно обслужване.

Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че АУЕР не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до АУЕР.

Жалбите могат да се подават по следните начини:

- на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

- чрез деловодството на АУЕР на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 37 / ул. „Сердика“ 11;

- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на АУЕР: ПК 1000, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 37 / ул. „Сердика“ 11;

РАЗДЕЛ 2

Агенция за устойчиво енергийно развитие се ангажира да увеличава цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно да работи за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържа към наличните стандарти и добри практики.

Ако срещате затруднения, докато работите с https://seea.government.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Toва ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

24.04.2023 г.