Документи които се подават в АУЕР от производители на енергия от възобновяеми източници

I.Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България

Задължително:

1.Приложение 1
ТРИМЕСЕЧНА И ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

За централи до 30 kW инсталирана мощност:
Съгласно направените промени на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр.41 от 21 май 2019 г. производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност до 30 kW предоставят информация по чл.52, ал.3, т.1 от Закона за енергия от възобновяеми източници в срок до 31 януари на следващата календарна година.

За централи над 30 kW инсталирана мощност:
Приложението се подава след всяко тримесечие.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Съгласно чл.4 от НАРЕДБА № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

При положение, че произведената електроенергия се изкупува на преференциална цена или търговецът на енергия иска да му се прехвърлят гаранциите за произход, следва да се подава:

1.Заявление за издаване  и прехвърляне  на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници .

    За централи до 30 kW инсталирана мощност:
Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници производителите на енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност (ОИМ) под 30 kW подават заявление не по-късно от десет календарни месеца след месеца, в който е произведена енергията, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 4 от Наредбата.
    За централи над 30 kW инсталирана мощност:
Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата производителите на енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност (ОИМ) над 30 kW подават заявление всеки календарен месец, след месеца, в който е произведена енергията, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 4 от Наредбата.

    Към заявлението се представят:
• справка по чл. 4, ал. 7 от Наредбата – оригинал (по образец);
• двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници – заверено копие;
• фактури, издадени при продажбата на съответното количество енергия – заверено копие;
• документ за платена такса – оригинал или заверено копие;
• данни за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди (еднолинейна схема) – заверено копие;
• документ за въвеждане на централата в експлоатация – (разрешение за ползване, констативен протокол, заповед за поставяне под напрежение, договор за изкупуване на електроенергия или друг документ) - заверено копие.

 

При положение, че производителя желае да притежава гаранции за произход, следва да се подава:

2.Заявление за издаване  на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници
с горепосочените срокове, съгласно инсталирата мощност.

    Към заявлението се представят:
• справка по чл. 4, ал. 7 от Наредбата – оригинал (по образец);
• двустранно подписани протоколи за търговско мерене на произведено количество енергия от възобновяеми източници – заверено копие;
• документ за платена такса – оригинал или заверено копие.

За притежателите на гаранции за произход, които желаят да ги прехвърлят преди изтичането им на срока на валидност, следва да се подава:

3.Заявление за  прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници .

    Към заявлението се представят:
• документ удостоверяващ сделката - (договор, споразумение, фактури) – заверено копие;
• декларация за неизползване на преференциална цена – свободен текст.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявлението за издаване / издаване и прехвърляне / прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници , Справката по чл.4, ал.3 и Приложение 1 могат да се изтеглят от тук:
https://www.seea.government.bg/bg/garantsii-za-proizhod

 

Документите в АУЕР могат да се подават по следните начини:
• лично, по куриер или с писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37
• чрез портала за предоставяне на електронни услуги след регистрация на следният адрес https://portal.seea.government.bg/ (необходим е електронен подпис).