Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд

Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 относно енергийните характеристики на сградите


  

Енергийна стратегия на Република България

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010

Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност през 2008 г.

Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност през 2009 г.

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност До 2015

Национална краткосрочна програма ЕЕ

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015

План за национална енергийна ефективност и План за действие, SEETEC, 2003

 

Поименни списъци на задължените лица по чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания:

- Поименен списък на търговците с енергия по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

- Обобщен списък на собствениците на сгради по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

- Разпределение на целите за енергийни спестявания на необследвани сгради над 1 000 м2 - държавна собственост

- Разпределение на целите за енергийни спестявания на обследвани сгради над 1 000 м2 - държавна собственост

- Разпределение на целите за енергийни спестявания на необследвани сгради над 1 000 м2 - общинска собственост

- Разпределение на целите за енергийни спестявания на обследвани сгради над 1 000 м2 - общинска собственост

- Поименен списък на собствениците на промишлени системи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания

 - Указания за попълване на годишни отчети за управление на ЕЕ по чл. 36 от ЗЕЕ от собственици на промишлени системи 

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергетиката

Закон за малките и средните предприятия

 

 


 

Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им, oдобрени на 03.12.2010 г.

 

Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати
(Приложение 1), (Приложение 2)


„На вниманието на лицата по чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ, извършващи обследване и сертифициране на сгради по наредба № РД 16-1057 от 10 декември 2009г: За изготвяне на резюмето на доклада от извършено обследване, моля използвайте удобния за попълване образец във формат Excel – (Приложение 1 към чл.10, ал.4).”

 

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

 

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

 

Приложение №1 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за водогрейни котли

 

Приложение №2 към Заповед № 14-102/23.11.2009г. - Декларация за климатични инсталации

 

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания

 

Приложение № 1 към Заповед № 14-76/02.07.2009 г - Декларация за продадените количества енергия/горива

 

Заповед № РД 14-44/18.02.2010

 

Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г

 

"Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност", приета с ПМС № 79 от 01.04.2009 г.

 

Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г

 

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. За условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне а съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
(Приложение 1) (Приложение 2)

„На вниманието на лицата по чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ, извършващи обследване на промишлени системи: За изготвяне на резюмето на доклада от извършено обследване, моля използвайте удобния за попълване образец във формат Excel – (Приложение 2).”


Наредба № 5 от 28 декември 2006 за техническите паспорти на строежите
(Приложение - Енергиен паспорт на сгради)

Наредба № рд-16-348 от 2 април 2009 г. За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придоби...

Тарифа за таксите, които се събират от агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност.
Приета с постановление № 325 от 7/12/2004. В сила от 14.12.2004.

Правила за провеждане на обучението и изпитите по обследване за енергийна ефективност в съответствие с чл. 22-26 от Наредба 16-1238 / 28.12.2007

Списък на университетите, в които се извършва обучението за сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
 


  

Заповед за утвърждаване на образци

Заповед N: РД 14-87 София 18.09.2009

Декларация по чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009

Декларация по чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ

Декларация по чл. 23, ал. 3 от ЗЕЕ

Декларация по чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ

Декларация по чл. 34, ал. 3 от ЗЕЕ

Искане за вписване

Искане за вписване на промени

Искане за пререгистрация

Съгласно чл.4б от Закона за държавните такси заинтересованата страна подава искане за възстановяване на недължимо платена такса в деловодството на АЕЕ. Искането задължително съдържа основание и мотиви, банковата сметка /IBAN, банковия код и банката/, по която ще се възстановят недължимо платените такси, печат на лицето/заинтересована страна/, подпис на представляващия.
 

Банкова сметка, по която се внасят таксите, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от АЕЕ за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (ДВ 109/2004).

Считано от 05.06.2006:
БНБ - ЦУ пл. "Александър I" 1
(BIC) на БНБ - BNBGBGSD
IBAN - BG77 BNBG 9661 3100 1496 01

АЕЕ не е регистрирана по ЗДДС.

  

Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност


 


 


Одитна пътека - командировка на служители на агенция по енергийна ефективност /АЕЕ/

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица
 


  

Указания за прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ESCO услуги) в обществени и административни сгради в изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл. 2 и чл. 4 от Наредба № 21 за обследване за енергийна ефективност, обн. ДВ, бр.112 от 23.12.2004, в сила от 01.01.2005

 

Проект за доброволно споразумение със собственици на сгради по чл.19 ал.2 от ЗЕЕ

Проект за доброволно споразумение със собственици на промишлени системи по чл.33 ал.2 от ЗЕЕ

Проект за доброволно споразумение с търговци на енергия